PHÒNG HÀNH CHÍNH 

Phòng Hành chính Quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính, quản trị trên các lĩnh vực quản lý, mua sắm, xây dựng kế hoạch, dự toán, định hướng  phát triển bệnh viện. Tham mưu cho Ban Giám đốc và thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm của bệnh viện, giúp Ban Giám đốc quản lý đất đai, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị thuộc khối hành chính, các hoạt động hành chính văn thư, lưu trữ, lễ tân, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác in ấn, điều phối phương tiện công tác, các hoạt động phục vụ và dịch vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

 

 

 

 

               PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN 

 

Phòng kế hoạch tổng hợp – Đào tạo chỉ đạo tuyến. Nhân sự gồm: 06 CBVC (01 BsCKI, 01 DsCKI, 01 ThSKT, 01 CNKT, 02 CN CNTT)

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

 Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa phòng, giữa Bệnh viện với các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.
Theo dõi, đánh giá  thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
Chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
Phụ trách giám định bảo hiểm y tế.

- Quản lý chất lượng bệnh viện.

- Quản lý công nghệ thông tin.

- Phụ trách Tổ Công tác xã hội.