GIÁM ĐỐC 

                                                                      BS CKII NGUYỄN THỊ LIỄU 

                                                               

 

 

            PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 

  BS CKII HỨA THÀNH CHUNG                                                                           BSCKI HÀ THỊ HUỆ