Ngày 27-12 được Việt Nam đề xuất và được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 ngày 07/12/2020 chọn làm "Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh". Đây là ngày sinh của Nhà bác học Louis Pasteur, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế dự phòng.