Sáng tác Slogan bệnh viện

Slogan bệnh viện PHCN Hải Dương

     Bệnh viện PHCN Hải Dương xây dựng slogan bệnh viện, áp dụng cho tất cả các thành viên bệnh viện. Nội dung slogan có ý nghĩa liên quan đến chất lượng phục vụ người bệnh trong toàn bệnh viện hay mỗi khoa, phòng; không trùng lắp về nội dung, hoặc gần giống với các slogan của các bệnh viện khác; phù hợp với các quy định của pháp luật về văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Viet Nguyen